Casos d'èxit

Hotels Arts | Barcelona

Ubicació: Barcelona

Disseny: QDE

Direcció facultativa: QDE

Hotels Arts | Barcelona

Prestigiós hotel ubicat en la costa de Barcelona

Filtracions

L'actuació es realitza sobre una coberta transitada de vianants de la zona comunitària de la finca, on es produeixen filtracions que afecten a l'aparcament subterrani de la macro-comunitat. S'actua sobre una superfície de 3.900 m2, retirnant el paviment existent i la impearmibilització en mal estat.

Armadura

Posteriorment es procedeix a l'impermeabilització de la zona, prèvia imprimació amb una emulsió asfàltica i doble llàmina asfàltica, a primera de betum polimèric plastòmer de 3 kg/m2. A continuació, realitzem l'armadura de fibra de vidre i la segona amb armadura de feltre de polièster punzonat no teixit.
Posteriorment es realitzen nous canals de recollida de aigües i anivellament de la superfície per aplicar un paviment continu d'hormigó imprés.

Fotos de Hotels Arts | Barcelona